انتشارات

مقالات

۱۳۸۸: بازیابی شهرهای باستانی با استناد به متون تاریخی: نمونه موردی دارابگرد – فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر – سال ششم، شماره ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۸۸، صص ۸۲ – ۶۹ (PDF)

۱۳۸۹: دارابگرد در انتقال از ساسانیان به دوران اسلامی بر اساس مستندات باستان‌شناختی – فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر – سال هفتم، شماره ۱۳، بهار ۱۳۸۹، صص ۸۸ – ۷۳ (PDF)

۱۳۸۹: گزارشی کوتاه از آتشکده آذرجو دارابگرد، استان فارس – دو فصلنامه تحلیلی پژوهشی پژوهش‌های باستان‌‌شناسی مدرس – سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۸۹، صص ۲۷۳ – ۲۷۰ (PDF)

۱۳۹۰: معماری فریژی بر اساس کاوش‌های شهر گوردیون – فصلنامه علمی تخصصی باستان‌شناسی ایران (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر) – سال اول، پیش‌شماره اول، زمستان ۱۳۹۰، صص ۱۲۵-۱۰۵(PDF)

۱۳۹۱: استمرار روند تبدیل آتشگاه به مسجد تا قرن هفتم هجری، نمونه موردی: مسجد سنگی داراب – فصلنامه علمی تخصصی باستان‌شناسی ایران (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر) – سال اول، پیش‌شماره سوم، تابستان ۱۳۹۱، صص ۴۰-۲۵ (PDF)

۲۰۱۰: Preliminary survey at the circular city of Darabgird, Iran – Antiquity – Volume 84, Issue 324, June 2010 (PDF)

۲۰۱۱: Iranian Cities after the Collapse of Sasanian Kingdom: A Case Study of Darabgird – The International Journal of Humanities – Volume 18, No 2, 2011, pp 51-62 (PDF)

۲۰۱۴: Archaeometallurgy in Sasanian cities: Darabgird and Bishapour, Fars province, Iran – Antiquity –  Volume 88, Issue 339, March 2014 (PDF)