فعالیت‌های میدانی

کاوش

۱۳۸۶: عضو هیأت کاوش محوطه پیش از تاریخی زاغه (استان قزوین)، سرپرست ترانشه T24/II

بررسی

۱۳۸۷: سرپرست هیأت بررسی و شناسایی سطحی شهرستان داراب (استان فارس)

۱۳۸۹: عضو هیأت بررسی و شناسایی نجات‌بخشی حوزه آبریز سد هراز (استان مازندران)

۱۳۹۱: سرپرست هیأت بررسی و شناسایی سطحی شهرستان فیروزآباد (استان فارس)