تحصیلات

مقاطع و سوابق تحصیلی

۱۳۷۸: دیپلم علوم‌تجربی از مجتمع آموزشی دکتر حسابی، معدل کل ۱۷٫۰۵

http://drhs.ir

۱۳۸۲: کارشناسی مهندسی منابع‌طبیعی با گرایش شیلات از دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال، معدل کل ۱۵٫۱۸، عنوان پایان‌نامه: «زیست‌شناسی و پرورش کوبیا»، دفاع با درجه عالی و نمره ۱۹٫۵

http://iau-tnb.ac.ir/fa

۱۳۸۸: کارشناسی‌ارشد باستان‌شناسی از دانشگاه تهران، معدل کل ۱۷٫۳۶، عنوان پایان‌نامه: «دارابگرد: فرم و عملکرد فضاهای شهری در انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی بر اساس مستندات باستان‌شناختی»، دفاع با درجه عالی و نمره ۲۰

http://ut.ac.ir/fa

۱۳۹۴: دکترای تخصصی باستان‌شناسی با گرایش دوران تاریخی (آرکئومتالورژی) از دانشگاه تربیت مدرس، معدل کل ۱۶٫۷۵، عنوان پایان‌نامه: «فرآیند‌های ذوب و استحصال فلزات در دوره ساسانی بر اساس مطالعات باستان‌فلزکاری (آرکئومتالورژی)، نمونه موردی: دارابگرد، گور (اردشیرخوره) و بیشاپور»، دفاع با درجه بسیار خوب و نمره ۱۸

http://www.modares.ac.ir

مقاطع و سوابق تحصیلی